Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MasterColt – Leather Art.

 

1.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.          RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.          WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.          WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.          SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.          KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7.          WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8.          TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.          PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załącznik:

1.          Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1.      Postanowienia Ogólne

1.1.       Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mastercolt.pl  prowadzony jest przez ŁUKASZA GAJKA prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MASTER COLT – (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Piastowska 14, 55-330 Mrozów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8321787663, REGON 933047568, adres poczty elektronicznej: mastercolt@mastercolt.pl.

1.2.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.       Definicje:

1.3.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3.4.      KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą .Osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy  szczególne przyznają
              zdolność  prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

1.3.5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6.      KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7.      NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8.      PRODUKT-Przedmiot transakcji – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,była aktualna.Gdyby jednak niektóre z zamówionych Produktów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowanie Klienta o zaistniałej                        
              sytuacji telefoniczne lub drogą mailową.  

1.3.9.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.u.z 2002 r. Nr 144,poz.1204 ze zm.).

1.3.10.   SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.mastercolt.pl.

1.3.11.   SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ŁUKASZ GAJEK MASTER COLT prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ŁUKASZ GAJEK MASTER COLT (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Piastowska 14, 55-330 Mrozów, adres do korespondencji: Skr.poczt. 1008, 50-950 Wrocław 68) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw   gospodarki, NIP 8321787663, REGON 933047568, adres poczty elektronicznej: mastercolt@mastercolt.pl.

1.3.12.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.3.15.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
    1.4.   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia .
    1.5.   Sklep Internetowy Sklep.Pozorski.Info prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
    1.6.   Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe ,oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 

2.     Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

2.1.       Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1.      Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

2.1.2.      Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

2.1.3.      Newsletter.

3.     Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

3.1.       Odpłatność:

3.1.1.      Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2.       Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.2.3.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1.      Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2.      Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3.      Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

3.4.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5.       Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6.       Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

     4.     Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

4.1.      Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

4.2       Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego  Zamówieniem.

4.3.      Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez  Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

4.4.      Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia. 

4.5.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.6.          Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień 

4.7.          W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.7.1.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji a także określa termin realizacji zamówienia.
4.7.1a - w przypadku zamowień za pobraniem na odzież skórzaną , odszywana na indywidualne zamówienie wymagana jest wpłata zaliczki - nie mniej jak 30% wartości zamówionego towaru. 

4.7.2.      Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.7.1. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.8.     Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu

4.9.    Informacje o orientacyjnej dostępności  Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie Internetowym, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiając ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego :
          a.wydłużyć czas realizacji Zamówienia,
          b.anulować zamówienie w całości.
 

5.     Sposoby  płatności

5.1.     Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1.      Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.2.      Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.3.1.      Bank: mBank

5.1.3.2.      Numer rachunku: 78 1140 2004 0000 3002 3728 5500.

5.1.4.      Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – możliwe sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywanie płatności.

5.2.       Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.

5.3.       Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

5.3.1.     Przelewy 24.pl – PayPro S.A. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska tel. +48 48 61 642 93 44 fax + 48 61 642 90 31 info@paypro.pl

NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

5.4.       W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.5.       W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6.     Koszt, termin i sposoby dostawy

6.1.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

   6.1.1.      Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa pobraniowa I zwykła.

6.2.       Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw Unii Europejskiej. 

6.3.       Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 

6.4.       Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

  6.4.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  6.4.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.     Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

7.1.       Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7.2.       Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.2.1.      Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

7.2.2.      Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mastercolt@mastercolt.pl  lub też pisemnie na adres: Skr.poczt. 1008, 50-950 Wrocław 68. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2.3.      W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2.4.      W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

8.     Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1.       Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2.      Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mastercolt@mastercolt.pl  lub też pisemnie na adres: Skr.poczt. 1008, 50-950 Wrocław 68. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Skr.poczt. 1008, 50-950 Wrocław 68.

8.1.3.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4.      W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.2.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

8.2.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mastercolt@mastercolt.pl  lub też pisemnie na adres: Skr.poczt. 1008, 50-950 Wrocław 68

8.2.2.      Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3.      Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4.      Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9.     Prawo odstąpienia od umowy

9.1.       Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie cztenastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: mastercolt Łukasz Gajek ul.Piastowska 14 55-330 Mrozów


9.1.1.     Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej,która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

9.1.2.    Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 

9.1.3.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny Usługodawcy.

9.2.       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik FORMULARZ ZWROTU TOWARU , którego możesz pobrać TUTAJ

9.3.       W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

9.4.       Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

9.5.       Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10.   Postanowienia końcowe

10.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.1.1.   Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.2.    Zmiana Regulaminu:

10.2.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.   Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.2.3.   Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.2.4.   W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4.    Rozstrzyganie sporów:

10.4.1.   Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Internetowym a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego(Dz.U.nr 43 poz.296 ze zm.).

10.4.2.   Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.